CONDITII GENERALE DE VANZARE

TERMENI ȘI CONDITII DE VANZARE

Articolul 1. DOMENIUL DE APLICARE

1. Acești Termeni și condiții de vânzare ("Termenii") se aplică tuturor vânzărilor de produse (‘’Produse") realizate de Ceva Sante Animale Romania SRL (’’Ceva’’) către clienții săi (’’Client’’).

2. Cu excepția cazului in care Ceva a convenit altfel in scris, furnizarea de Produse către Client de către Ceva ESTE LIMITATĂ ÎN MOD EXPRES ȘI CONDIȚIONATĂ DE ACCEPTAREA ACESTOR TERMENI. CEVA OBIECTEAZĂ ȘI RESPINGE PRIN PREZENTA ORICE TERMENI SAU CONDIȚII CARE SUNT SUPLIMENTARE SAU DIFERĂ DE ACEȘTI TERMENI. Comanda clientului și primirea și / sau plata pentru Produse constituie acceptarea deplină de către Client a acestor Termeni. Acești Termeni stabilesc întregul acord între Ceva și Client referitor la cumpărarea și vânzarea Produselor și va prevala asupra oricăror clauze sau condiții suplimentare sau conflictuale incluse în orice comandă de achiziție, confirmare sau alt document.

3. Ceva poate modifica acești Termeni periodic, cu sau fără notificarea Clientului.

Termenii în vigoare la data comenzii se aplică achiziționării de Produse care fac obiectul unei astfel de comenzi.

Orice comandă viitoare pe care Clientul o trimite va fi guvernată de termenii și condițiile Ceva de vânzare în vigoare la data comenzii pentru o astfel de comandă viitoare, indiferent de modul de relaționare sau așteptări ale părților.

Articolul 2. COMENZI

(1) Fiecare comandă acceptată constituie un contract separat pentru furnizarea și achiziționarea de Produse. Ceva va fi liberă să accepte sau să respingă orice comandă primită de la Client, la discreția sa. Nici o modificare sau anulare a unei comenzi nu va fi obligatorie fără acceptarea scrisă din partea Ceva. Ceva poate ajusta termenele de livrare sau alți termeni de vânzare ca o condiție la acceptarea oricărei modificări.

2. Comenzile vor fi livrate numai în multipli ai ambalajului standard Ceva sau a randamentului de producție sau livrare. Dacă este necesar, comenzile vor fi rotunjite la cel mai apropiat multiplu, iar Clientul va fi taxat pentru toate Produsele livrate.

3. Ceva poate face orice modificări pe care le consideră (devenite) necesare prin legile și reglementările aplicabile în proiectarea, ingineria, specificațiile, materialele, ambalarea și etichetarea Produselor. Astfel de modificări nu vor da dreptul Clientului să anuleze sau să modifice o comandă pentru Produse.

Articolul 3. PREȚ

Cu excepția cazului in care Ceva convine altfel în scris, prețurile Produselor vor fi facturate în conformitate cu lista de prețuri Ceva în vigoare de la data comenzii. Prețurile specificate în lista de prețuri sunt prezentate ca preț net de orice taxe de vânzare, utilizare, valoare adăugată sau alte taxe, costuri de transport și costuri de asigurare ale mărfii. Ceva își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prețurile produselor sale.

Articolul 4. CONDIȚII DE PLATĂ – DREPTUL DE RETENȚIE

1. Sub rezerva articolului 4.2, Ceva va factura Clientul pentru Produse la expedierea Produselor. Facturile pot fi livrate prin poștă sau pe cale electronică. Cu excepția cazului în care se indică altfel sau cu aprobarea Ceva în scris, plata pentru Produse se va face în contul Ceva prin Transfer SWIFT sau ACH în termenul menționat în oferta comercială agreată.

2. Clientul va informa prompt Ceva în caz de dificultăți de plată și/sau proceduri de insolvență îndreptate împotriva acestuia. In cazul în care soldul Clientului se modifica semnificativ în urma acceptării de către Ceva a unei comenzi sau dacă Ceva se consideră în mod întemeiat nesigură în colectarea viitoare a facturilor Clientului, atunci Ceva poate modifica termenii de plată ai Clientului printr-o notificare scrisă adresată Clientului, inclusiv, dar fără a se limita la: solicitarea plății înainte de expedierea Produsului. Când este necesară plata in avans, Ceva va factura Clientul in urma acceptării comenzii clientului și înainte de expedierea Produselor. O astfel de factură poate include estimarea de taxe, costuri de transport și asigurare pentru transport. Ceva va factura Clientul si Clientul va plati Ceva in conformitate cu Articolul 4.1 pentru orice taxe, costuri de transport si asigurare care depășesc sumele estimate.

3. În cazul în care Clientul efectuează plata parțială sau nu plătește până la data scadenței, toate sumele restante pe care Clientul le datoreaza Ceva din orice motiv vor deveni imediat scadente și plătibile. Fără a limita orice alt drept sau modalitate de recuperare a creanțelor, Ceva poate:  (a) să anuleze sau să suspende orice livrare prezentă și/sau ulterioară a Produselor către Client, (b) să vândă sau să dispună în alt mod de orice Produse care fac obiectul oricărei comenzi a Clientului, fără compensarea de orice fel a Clientului și/sau (c) deducerea oricăror sume pe care Ceva le datorează Clientului din orice sume pe care Clientul le datoreaza Ceva. Clientul nu are dreptul să exercite nicio despăgubire.

4. Ceva va avea dreptul de a percepe Clientului penalităti pentru toate sumele restante la o rată de 0,05% din valoarea scadentă, pe zi calendaristică.

Ceva va avea, de asemenea, dreptul de a recupera de la Client orice costuri de recuperare pe care Ceva le suportă în măsura permisă de lege (pentru vânzările reglementate in un stat membru al UE, Clientul va plăti o sumă forfetară echivalentă cu 40 EUR pentru costurile de recuperare, cu excepția cazului în care costurile suportate sunt de o sumă mai mare).

5. Până când Clientul nu plătește integral pentru Produse, Clientul (a) nu va gaja sau permite gaj, taxă sau alte garanții reale mobiliare pentru grevarea Produselor; (b) Ceva va avea o dobândă pentru veniturile din vânzare într-o sumă echivalentă cu suma pe care Clientul o datorează Ceva.

Articolul 5. LIVRARE – TRANSFER DE RISCURI

1. Datele de expediere sunt indicate doar cu titlu orientativ. Ceva nu este răspunzătoare pentru întarzieri în livrare, indiferent de motivul unei astfel de întârzieri.

2. Cu excepția cazului de neconformitate aparentă a Produselor la primirea Produselor,

Clientul va intra în posesia Produselor odată cu sosirea la locul de destinație convenit, specificat în comandă.

3. Cu excepția cazului in care Ceva convine altfel in scris, Produsele vor fi livrate CIP (destinația specificată în comandă), așa cum este definit termenul CIP în Incoterms® 2020 – ICC.

Articolul 6. GARANȚIE

1. Sub rezerva respectării de către Client a Articolului 9 din acești Termeni, Ceva garantează că la livrare, Produsele nu trebuie să prezinte defecte și trebuie să fie conforme cu specificațiile Ceva pentru astfel de produse.

2. Garanția prevăzută în acest articol 6 este garanția unică și exclusivă a Ceva legată de Produse. Ceva respinge orice alte declarații și garanții legate de oricare dintre Produse, fie că sunt exprese sau implicite.

Articolul 7. RECLAMAŢII

1. În cazul Produselor aparent deteriorate sau lipsă la momentul livrării, Clientul trebuie să notifice Ceva și transportatorul cu privire la astfel de daune sau Produse lipsă în termen de trei (3) zile după primirea Produselor de către Client.

2. Pentru Produsele deteriorate sau lipsă care nu sunt vizibile la momentul livrării, Clientul trebuie să notifice Ceva în scris cu privire la astfel de daune sau la lipsa Produselor în termen de cincisprezece (15) zile după primirea Produselor de către Client.

3. Clientul va notifica Ceva cu privire la orice defecte descoperite târziu, care afectează Produsele, în termen de cinci (5) zile în urma descoperirii de către Client a unui astfel de defect, dar în niciun caz mai târziu de data de expirare a Produsului. Clientul trebuie sa furnizeze Ceva documente sau alte informații (inclusiv mostre, note de livrare, numerele loturilor și alte informații menționate pe ambalaj), făcând dovada produselor deteriorate, lipsă sau defecte.

4. În cazul neîndeplinirii condițiilor de mai sus, Produsele sunt considerate conforme și se renunță la toate pretențiile de neconformitate ale Clientului.

5. În cazul lipsei Produselor sau în cazul livrării Produselor neconforme, responsabilitatea Ceva va fi limitată, la alegerea Ceva, pentru înlocuirea unor astfel de Produse lipsă și/sau Produse neconforme sau rambursarea către Client a sumelor plătite pentru Produsele lipsă sau neconforme; Clientul nu are dreptul să pretindă despăgubiri de niciun fel sau anularea ori modificarea comenzii corespunzătoare.

6. In niciun caz, cu excepția cazurilor cerute in mod expres de lege, Ceva sau afiliații săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune sau costuri speciale, punitive, incidentale, indirecte, consecutive sau exemplare (inclusiv taxe și cheltuieli legale) ale Clientului sau orice terță parte, pentru pierderea fondului comercial, clientelă sau a profitului în legătură cu orice reclamație care rezultă din vânzarea de Produse de către Ceva față de Client.

7. În niciun caz răspunderea Ceva față de Client, care decurge din sau se referă în vreun fel la Produse sau acești Termeni, nu va depăși suma totală pe care Ceva o primește de la Client pentru Produsele livrate Clientului în perioada de 3 luni imediat anterioară datei presupusei reclamații.

Articolul 8. RETURNAREA PRODUSELOR

1. Nicio returnare a Produselor nu va fi acceptată fără acordul prealabil scris al Ceva. După acordul Ceva, toate Produsele returnate trebuie să fie neutilizate, ambalate in ambalajul original, nedeteriorate și în stare vandabilă. Produsele cu termen de valabilitate expirat nu trebuie să fie returnate și nici schimbate.

2. La indicația Ceva, Clientul va distruge Produsele neconforme în conformitate cu legile aplicabile. Clientul va furniza către Ceva certificatul de distrugere emis de către compania responsabilă de distrugerea Produselor. Clientul nu va distruge sau elimina în alt mod Produsele neconforme fără a oferi în prealabil posibilitatea Ceva de a inspecta acest lucru.

 Articolul 9. CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI UTILIZARE A PRODUSELOR

(1) Produsele se depozitează și se utilizează numai de către personal calificat, conform instrucțiunilor de pe ambalajul Produselor (inclusiv prospectele), specificațiilor sau așa cum Ceva poate indica altfel în scris.

2. Ceva poate, după o notificare prealabilă, să inspecteze sau să determine inspectarea condițiilor de depozitare a Produselor deţinute de Client, inclusiv, dar fără a se limita la: temperatura tuturor spațiilor de depozitare și alte înregistrări legate de inventarul Produselor. Clientul va păstra evidența stocării pentru o perioada de cel puțin 6 luni de la eliminarea Produselor și va furniza copii la cererea Ceva.

3. Ceva nu va fi răspunzătoare pentru incidentele sau reclamațiile care decurg din partea Clientului sau a oricaror părți terțe privind: (a) nerespectarea specificațiilor, condițiilor de depozitare sau de utilizare și punere pe piața a Produselor; (b) alterarea Produselor; (c) neglijență sau acțiuni ilegale în timpul depozitării, promovării, utilizării sau vânzării Produselor.

4. Clientul va informa Ceva în scris despre orice eveniment sau reacție adversă, sau despre orice utilizare necorespunzatoare a Produselor, în termen de 48 de ore de la data la care Clientul a luat cunoștință de acest eveniment.

5. Clientul va apăra, despăgubi și exonera de răspundere Ceva împotriva oricăror și tuturor datoriilor, revendicărilor, cererilor, proceselor, amenzilor, onorariile avocaților și costurile care decurg din, se referă la sau sunt conectate, direct sau indirect, utilizarea, manipularea, posesia sau administrarea de către Client sau orice terț a Produselor sau deținerea, producerea ori vânzarea de către Client a animalelor care primesc Produsele.

Articolul 10. RETRAGEREA PRODUSELOR

Clientul va implementa un sistem de trasabilitate pentru Produsele pe care le vinde, care să îi permită să recheme un Produs de la cumpărător dacă Ceva sau autoritățile relevante solicită rechemarea unui Produs.

Articolul 11. ASIGURARE

Clientul va obține, pe cheltuiala sa: (a) o asigurare generală de răspundere civilă, inclusiv acoperirea răspunderii publice și răspunderea pentru Produse, într-un cuantum adecvat în mod rezonabil pentru a acoperi răspunderea potențială în legătură cu Produsele și (b) acoperirea asigurării pentru Produsele deținute în inventarul Clientului într-o sumă adecvată pentru a acoperi prețul de achiziție al acestor produse.

Articolul 12. FORȚA MAJORĂ

Ceva nu va fi in nici un caz răspunzătoare pentru daunele apărute direct sau indirect din întârzierea sau neîndeplinirea obligațiilor sale în temeiul acestor Termeni, în cazul în care o astfel de întârziere sau neîndeplinire a obligațiilor se datorează unui eveniment de forță majoră, care va depăși orice măsură rezonabilă controlul Ceva, inclusiv, dar fără a se limita la: dezastre naturale, greve, incendii, lipsa aprovizionării, războaie, tulburări civile, pandemie, orice acțiuni guvernamentale care afectează producerea, înregistrarea și/sau vânzarea Produselor.

Articolul 13. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ceva și Clientul se angajează să își respecte obligațiile in conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 ("Regulamentul general privind protecția datelor"), precum și orice date aplicabile prin legile și reglementările privind confidențialitatea ale unui stat membru al Uniunii Europene sau ale altei țări sau jurisdicție la care este supus Clientul. În contextul prelucrării datelor de contact, Ceva si Clientul se angajează să prelucreze date referitoare la respectivii interlocutori în conformitate cu aceste reglementări, în special pentru a asigura exercitarea de către persoanele interesate a dreptului la viață privată. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați https://www.ceva.com/en/Footer-s-links/Privacy-policy2.

Articolul 14. PRINCIPII DE ETICĂ ȘI CONFORMITATE

Clientul va respecta in orice moment politica Grupului Ceva privind etica in afaceri și principiile pentru partenerii de afaceri detaliată la www.ceva.com/en/Who-are-we/Ethics-and-Compliance. Nerespectarea de către Client a acestei politici poate duce la anularea comenzilor in așteptare și/sau incetarea Clientului ca partener de afaceri Ceva.

Articolul 15. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

1. Acești Termeni vor fi interpretați și aplicați în conformitate cu legile din Romania. Partea care are câștig de cauză în orice proces sau acțiune primește onorariile rezonabile ale avocaților și cheltuielile de judecată, în plus față de toate costurile permise de lege. Aplicarea Convenției ONU privind contractele pentru Vânzarea internațională de mărfuri (1980) este exclusă.

2. În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este stabilită de o instanță competentă ca fiind invalidă sau inaplicabilă, această prevedere va fi separată de toate celelalte prevederi, iar celelalte dispoziții rămân în vigoare și produc efecte, cu excepția cazului în care părțile nu au încheiat un contract fără prevederea afectată.

Sus